Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
loading...

 

Širenje pristupa Europske unije pri pružanju osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima Proširivanje osiguranja kvalitete

 

Građani Europe imaju potrebu usklađivanja Europskog visokog obrazovanja u zemljama izvan Europske Unije (Rusija, Bjelorusija, Kazahstan, Ukrajina, Srbija, Crna Gora, itd). Ideja obrazovne kvalitete temelji se na međunarodnim standardima. Međutim, institucije se moraju suočiti s mnogim poteškoćama u implementaciji ISO standarda u visokom obrazovanju. Stoga opći cilj projekta je model EU obrazovne kvalitete koji će se primijeniti na nacionalnoj razini te prikupljanje pozitivne prakse kroz širenje tog modela i uspostavljanje osiguranja kvalitete.

 

Sljedeće aktivnosti koje će se obavljati tijekom ovog projekta su:

- Istraživanje kvalitete modela CQAF u državama partnerima
- Koncept eksploatacije CQAF modela u zemljama partnerima
- Prikupljanje resursa i promotivnih materijala
- Obuka trenera koji bi educirali primjenu CQAF modela na sveučilištima
- Izrada vodiča kvalitete visokog obrazovanja te rasprava na nacionalnoj razini
- Uspostavljanje procesa podrške CQAF modela i nadzora u zemljama partnerima
- Dodatna istraživanja o CQAF modelu kvalitete u zemljama partnerima te njegovoj primjeni prema načelima upravljanja kvalitetom.

 

Glavni rezultati projekta će biti:

- Bolje osiguranje kvalitete obrazovanja primjenom QM & CQAF modela na sveučilištima partnerskih zemalja
- Uspostavljanje mreže sudionika motiviranih i obučenih za upravljanje kvalitetom i distribucije CQAF modela u drugim zemljama
- Izrada vodiča QM & CQAF modela koji će sadržavati opis modela, metodologiju prijave, preporuke prilagodbe, te pokazatelje uspješnosti implementacije modela

 

Glavni pokazatelji postignuća projekta biti će:

- Model koji će biti adekvatan za ciljeve i aktivnosti projekta, uključujući obradu i metodologiju primjene
- Visoka uporaba modela na nacionalnoj razini

 

Indikatori uspješnosti projekta će biti:

- Vodič s materijalima o adaptaciji modela, primjeni i širenju u zemljama partnerima
- Učitelji, nastavnici i stručnjaci za obuku lokaliziranog programa
- Količina treninga
- Količina sveučilišnih mentora, učitelja i stručnjaka koji se osposobljavaju za upravljanje kvalitetom i CQAF      modelom kroz primjenu i širenje
- Stručna procjena QM i CQAF modela
- Interni rezultati revizije QM i CQAF modela
- Količina prezentacije QM & CQAF modela za sudionike obrazovnog procesa
- Količina nacionalnih sveučilišta koja je spremna prihvatiti QM & CQAF model

Contact Map bottom

Back to top