Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4
loading...

Framsteg och resultat för projektet QM&CQAFs första skede

The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality
assurance Expanding Quality Assurance


Det första skedet i projektet omfattade följande aktiviteter:
 
Aktiviteter Ansvarig partner
Förberedelse av de nationella rapporterna på det nationella språket och på engelska Varje projektdeltagare från partnerländerna
Förberedelse av den gemensamma rapporten på engelska
University North

Förberedelse av ett frågeformulär och instruktioner för forskning på indikatorer som anses vara viktiga för utbildningskvaliteten i projektpartnerländerna University North
Förberedelse av en mall för landsforskningsrapporterna
Revalento

Genomförande av forskningen Varje projektdeltagare från partnerländerna

 Nationell landsrapport Kroatien 


University North

Nationell landsrapport Ryssland

Pastukhov academy
Ivanovo state University
Tomsk State University

Nationell landsrapport Vitryssland The Republican Institute for Vocational Education
Belarus State Economic University

 Nationell landsrapport Sverige


Folkuniversitetet

 

 Ladda ned:

 
 Forskningens viktigaste fynd==================================
 

Respondenterna demonstrerade en inkonsekvent strategi för att förstå kvalitet som en institutions förmåga att uppnå sina mål:

  1. Endast 39 av 145 kriterier av utbildningskvaliteten (se sektion 2) som är lika med 27 % associeras med att uppnå mål, medan resten av kriterierna formar (67 referenser, 46 %) eller beskriver ett önskat operationsklimat (18 referenser, 12,4 %). De återstående 21 referenserna (14,5 %) är indirekt relaterade till utbildningskvaliteten eller inte relaterad till den alls.
  2. Instrument för mätning av utbildningskvaliteten används mycket sällan (se sektion 4.3);
  3. EQAVETs deskriptorer karaktäriserar på ett otillräckligt sätt de mål som tidigare satts upp;
  4. Analysen av applikationen av olika indikatorer i aktiviteterna för utbildningskvalitet (se sektion 6) avslöjar att respondenterna rankade applikationen av de indikatorer som är relaterade till intressen, nivåer och interaktion med studenterna lägre. De indikatorer som speglar utvecklingskvaliteten och genomförandet av läroplanen samt erkännandet av studieresultat rankades en aning högre. Indikatorerna som speglar lärarpersonalens struktur och det arbete som personalen utför rankas ganska högt. Och applikationen av de indikatorer som speglar olika aspekter av förvaltning i en utbildningsorganisation fick högst rankning.
 
 

De viktigaste indikatorerna för att tillhandahålla högkvalitativ utbildning enligt tillhandahållarnas`  åsikt

The respondent demonstrated an inconsistent approach to understanding quality as ability of an institution to achieve its goals:Respondenterna demonstrerade en inkonsekvent strategi för att förstå kvalitet som en institutions förmåga att uppnå sina mål: Respondenterna betonar lyckad (i relevant yrkesområde, välbetalt) sysselsättning hos alumner, vad de uppnått (sedan de började utbildningen) och arbetsgivarnas nöjdhet (som nyckelkriterier för den högkvalitativa utbildningen). Vissa respondenter betonar vikten av att uppfylla rättsliga krav. Detta är en parallell till en nationell nyckelindikator enligt vilken en kvalifikation bör uppfylla professionell standard. Vissa respondenter indikerar vikten av att hantera kvaliteten i en inlärningsprocess.

______________________________________________________________________________________________________

Likheter/olikheter med EQAVET-indikatorer 

I allmänhet är respondenterna medvetna om EQAVET-modellerna och indikatorerna. Majoriteten av respondenterna bekräftade att EQAVET-cykeln har implementerats på ett eller annat sätt. Den vanligaste flaskhalsen är ett dåligt fokus på relevanta behov/krav (”planeringsstadiet”) och på utvärdering och analys av indikatorer (stadiet ”analys och bevis”).

Vissa respondenter indikerade att tidsbrist och brist på resurser var orsaker till problem med analys och utvärdering som korrelerar med slutsatsen som dragits om implementeringen av deskriptorerna inom CQAF-VET-modellen.

Vi kan också konstatera ett relativt dåligt fokus på relevanta behov/krav, antagligen på grund av att indikatorerna för arbetsmarknadens behov inte är tillräckligt transparenta.

En annan flaskhals som har nämnts är bristen på tid och resurser för att tillhandahålla hög kvalitet.

______________________________________________________________________________________________________

Likheter/olikheter med CQAF-VET-indikatorer

Intervjuanalysen avslöjar att respondenterna rankade applikationen av de indikatorer som är relaterade till intressen, nivåer och interaktion med studenterna lägre. De indikatorer som speglar utvecklingskvaliteten och genomförandet av läroplanen samt erkännandet av studieresultat rankades en aning högre. Indikatorerna som speglar lärarpersonalens struktur och det arbete som personalen utför rankas ganska högt. Och applikationen av de indikatorer som speglar olika aspekter av förvaltning i en utbildningsorganisation fick högst rankning.

De största utmaningarna som associeras med engagemanget hos lärarpersonal och nödvändiga stödåtgärder refererar till anpassningen av kvalifikationerna för lärarpersonalen. Den andra stora gruppen av utmaningar avser att hantera inlärningsprocessen och utbildningsinstitutionen som helhet, i synnerhet för kvalitetsstyrning.

Respondenterna lägger större betoning på statligt stöd till utbildningsorganisationer som helhet samt individer (lärare och utbildare). De belyser behovet av att stödja samarbetet med arbetsgivare och partners.

Respondenterna önskar få informativa stöd – metodiska samt lagstiftningsrelaterade - via ett professionellt utvecklingssystem. De är intresserade av att vara mer delaktiga i ledningsprocesserna.

______________________________________________________________________________________________________

Förslag/ändringar för modellen

Alla förslag och ändringar för modellen resulterar från dess applikationsfunktioner.

Respondenterna föreslår att man bör utvärdera undervisningskvaliteten utan att ta hänsyn till kvalitetsstyrningen hos en utbildningsorganisation, och de anser även att också dåligt styrda organisationer kan erbjuda högkvalitativ undervisning.

Ingen av respondenterna indikerade att förbättring av utbildningskvaliteten är möjlig att uppnå om följande krav uppfylls:

  • att förstå klienternas krav,
  • att sätta upp mål baserade på dessa krav,
  • att hantera uppnåendet av mål på alla nivåer inklusive den verkställande nivån med resultatbaserad ersättning.

Således, tillsammans med kroatiska specificiteter som upptäcktes inom projektet, är det värt att lägga en större betoning på förståelsen för klienternas behov, sätta upp mål och hantera utbildningsorganisationen genom att förlita sig på kvalitetsprinciper.

 

Kriterier för utbildningskvalitet 

Enligt enkätrespondenterna, projektet QM-CQAF, Kroatien, våren 2016

______________________________________________________________________________________________________


Framsteg och resultat för projektet QM&CQAFs andra skede

The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance


Det andra skedet i projektet omfattade följande aktiviteter:

Aktiviteter Partners in charge
Gemensam rapport för alla partners (Pastukhov academy, Ivanovo state University, Tomsk State University, The Republican Institute for Vocational Education, Belarus State Economic University, University North) University North
Förberedelse för fokusgrupper Alla partners
Fokusgrupper

Alla partners

Rapportmall för fokusgrupper Revalento
Rapport från fokusgrupper Alla partners

 

   Ladda ned:   

   

 

Framsteg och resultat för projektet QM&CQAFs tredje skede

The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance


Det tredje skedet i projektet omfattade följande aktiviteter:

Aktiviteter Partners in charge
Skapa webbsidan University North
Lägga upp innehåll, media och vetenskapliga publikationer på webbsidan Alla partners
Preparation of teaching materials for training trainers, teacher and specialist

Alla partners

Förbereda annons- och marknadsföringsmaterial Alla partners

  

Framsteg och resultat för projektet QM&CQAFs fjärde skede

The expansion of the EU-approaches to providing the partner-countries higher education quality assurance Expanding Quality Assurance


Det fjärde skedet i projektet omfattade följande aktiviteter:

Aktiviteter Ansvarig partner
Modell- CQAF-utbildning för utbildare på universiteten i mottagarländerna Revalento och Folkuniversitetet
Modell-utbildning för mottagarländerna (utbildare, lärare, specialister) University North
Pastukhov academy
Ivanovo state University
Tomsk State University
The Republican Institute for Vocational Education
Belarus State Economic University
Modell-utbildning för mottagarländerna (studenter)

University North 
Pastukhov academy 
Ivanovo state University 
Tomsk State University 
The Republican Institute for Vocational Education 
Belarus State Economic University

Det sista evenemanget i skede 4: diskussion om resultaten från utbildningsprocessen, utbyte av erfarenheter, identifiering av framgångsfaktorer och utbyte av bästa praxis Revalento och Folkuniversitetet
 

Contact Map bottom

Back to top